Shima Aji Nigiri, House Soy, Ginger Shiso Puree, Micro Shiso

TRAFFIC